Termomodernizacja

 

Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.

 

Sektor budowlany jest odpowiedzialny za zużycie 45% światowej energii (na podstawie danych dla Europy i USA) oraz 74% energii elektrycznej w USA. Sektor budowlany przyczynia się do prawie 50% emisji gazów cieplarnianych - tyle samo co przemysł i transport razem.

Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP) ustalił, że żaden inny sektor gospodarki nie ma tak dużego potencjału do drastycznego ograniczenia emisji, podczas gdy Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu ogłosił że budynki oferują jeden z najbardziej opłacalnych i celowych sposobów na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Według IPCC (Zmiany klimatu 2007, Synthesis Report), emisja CO2 budynków równa się 8,6 gigaton - 1/4 całkowitej emisji globalnej. Z tego powodu, budownictwo ma największy potencjał do wyeliminowania nawet 5 gigaton CO2 rocznie.

 

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to:
- docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
- wymiana okien
- wymiana lub modernizacja systemów grzewczych

 

W myśl ustawy z z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:
- ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%, w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień
- ulepszenia na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej
- zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w stosunku rocznym dzięki wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła
- zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

 

 

PROGRAMY Z DOFINANSOWANIEM:

Czyste Powietrze - zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat programu na stronie:

 

 

Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych - NFOŚiGW

 

Schemat kolejności działań dofinansowywanych w programie "Ryś"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram korzystania z RYSIA jest następujący:


1. ocena energetyczna
2. umowa z bankiem
3. umowa z  wykonawcą
4. realizacja przedsięwzięcia – rozpoczęcie dofinansowania
5. ocena energetyczna po remoncie
6. po rozliczeniu wypłacana jest pozostała część dotacji

 

 

Więcej informacji na temat programu na stronie:

Fot.: NFOŚiGW

czyste_powietrze.png