Budynki plusenergetyczne:

 

Obiekty plusenergetyczne to take budynki, które w rozliczeniu rocznym wytwarzają więcej energii niż same jej zużywają. Właściciel takiego domu staje się tzw. prosumentem, czyli osobą, która produkuje i sprzedaje energię wyprodukowaną w mikroinstalacjach OZE. Prosument to aktywny klient, który wchodzi w relacje kupna – sprzedaży z dostawcami energii. Sprzedaż energii elektrycznej umożliwia ustawa o odnawialnych źródłach energii. Budynki takie, to małe elektrownie, które w przyszłości przyczynią się do decentralizacji źródeł energii i uniezależnienia jednostki od monopolu dostawców.

 

Podstawą do zaprojektowania i wybudowania domu plusenergetycznego jest dokonanie analizy  warunków klimatycznych panujących na obszarze lokalizacji budynku. W analizie tej należy także uwzględnić przesłanki ekonomiczne realizacji inwestycji. Efektem końcowym będą rekomendacje dotyczące zastosowania konkretnych rozwiązań, do których zaliczyć należy:

– kolektory słoneczne

– ogniwa fotowoltaiczne

– pompy ciepła

– wymienniki gruntowe

– rekuperatory w układach wentylacyjnych

– mikrowiatraki

– mikrokogeneratory

– mikrobiogazownie

 

Współistnienie wskazanych powyżej technologii oraz ich integracja w obrębie powstających osiedli możliwa będzie przez wykorzystanie sieci inteligentnych - Smart Grid.

 

Budynki PlusEnergetyczne korzystając z nowoczesnych, ekologicznych technologii wytwarzania, gromadzenia i przetwarzania energii, wpłyną na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Kiedy produkcja energii z odnawialnych źródeł stanie się powszechna i tania, budynki ekologiczne wcele nie będą musiały być ekstremalnie energooszczędne, gdyż zużywana energia do ich zasilania będzie pochodziła z czystch źródeł, nie zagrażających środowisku naturalnemu. Dzięki temu współczynniki przenikania ciepła dla przegród nie koniecznie będą musiały oscylować w granicach zera, a budować będzie można z każdego dostępnego materiału, również takiego o trochę słabszych parametrach, ale za to bardziej naturalnych typu glina, piasek, drewno.